سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مدرسه شهیدین- معاونت تبلیغ 
همکار 
 
 
علمى،پژوهشى 
همکاری 
معاونت تبلیغ وآموزشهای کاربردی حوزه علمى 
همکار 
 
 
علمى،پژوهشى