مشخصات فردی و زندگینامه
نام:جواد
نام خانوادگی:حاج حسینی
پست الکترونیک:jhajhosaini@yahoo.com
تخصص ها:فقه و اصول ، تبلیغ

زندگی نامه

اینجانب جواد حاج حسینی در سال 1370 وارد حوزه شدم و در مدرسه شهیدین مشغول تحصیل شدم. در کنار فعالیتهای حوزوی فعالیتهای جانبی داشتم از جمله بعضی ازکارهای کامپیوتری در رایانه ها و همچنین پژوهشها و طرحهای تبلیغی می نوشتم.